ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายราชิต เหลาะเหมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1ลาออกจากราชการ 
2นางสาวภัทราภรณ์ เสือแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1ลาออกจากราชการ 
3นางสาวฉมามาศ โพธิศิริวัดกลางร.ร.วัดสระประดิษฐ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4